Domácí násilí ve světle koronaviru SARS CoV-2

Sdělovacími prostředky proběhly zprávy ohledně skutečnosti, že nyní, kdy jsme všichni omezeni ve styku s okolními světem, mnozí nemohou chodit do zaměstnání a a svými volnočasovými aktivitami, dopadají na nás sociální nejistoty a obava před onemocněním, dochází ke zvýšenému výskytu domácího násilí.

Žijeme ve vypjatém emočním období, které se dotýká nás všech a je nutné se s tím vypořádat.

Jak řešit domácí násilí během karantény

Do naší kanceláře volala klientka, kterou zastupujeme ve zcela jiném řízení, a zcela mimochodem zmínila, že u nich doma zasahovala PČR, situace se velmi vyhrotila, má obavy o život a zdraví svých rodinných příslušníků, protože jiný člen domácnosti je agresivní, je potřeba věc řešit.

V tomto směru bych ráda všem, kteří čtou mé webové stránky chtěla připomenout, že pokud se u Vás něco podobného odehrává, nemá smysl čekat, až dojde k nejhoršímu, nemá cenu se trápit, ale skutečně věc začít řešit, protože tady platí pravidlo čím dříve, tím lépe.

Připomínám, že pár podstatných údajů, které Vám mohou pomoci

Podle Zákona o obětech trestné činnosti se zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona mimo jiné rozumí:

  • dítě
  • osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením,
  • oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím ….. v životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.

Osoba mladší 18 let a zvlášť zranitelná osoba mají vždy nárok na zmocněnce – advokáta – který poškozeného zastupuje v celém trestním řízení, zdarma. Tyto náklady hradí stát.

Oběť má za stanovených podmínek právo na peněžitou pomoc, kterou jí poskytne stát, a to v případech:

  • bylo jí v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví,
  • jedná se o osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela
  • jedná se o oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková újma.

V tomto směru spolupracujeme se soudními znalci, zejména z oboru nemajetkové újmy, který pomůže vyčíslit částku újmy z hlediska trvalých následků a se znalcem z oboru chirurgie, který vyčíslí tzv. bolestné při napadení druhou osobou.

Naším klientům pomáháme oslovit a zabezpečit znalce z jiných odvětví, kteří mohou pomoci s uplatněním nároků.

Oběti mají nárok na náhradu újmy po pachateli, která může určena soudem v rámci odsuzujícího rozsudku a dále mají nárok na peněžitou pomoc od státu, která spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem, a to v úhradě nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy, a dále v náhradě ztráty na výdělku a prokázaných nákladů spojený s léčením, to vše s ohledem na konkrétní situaci oběti trestné činnosti a samozřejmě dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestné činnosti.

Z hlediska odborné pomoci v oblasti psychické újmy konkrétně naše kancelář spolupracuje s Probační a mediační službou, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti ČR. Máme dobré zkušenosti s tím, že poškození využívají pracovníků, ke kterým získali důvěru a volí si je jako své důvěrníky, což znamená, že pokud je nezbytná účast poškozených např. u výslechu u Policie, důvěrník je provází a přispívá tak ke komfortnosti dotyčné osoby v rámci komunikaci
s osobami, které nezná.

Vyšetřovatelé PČR jsou školení pracovníci, kteří jsou odborně způsobilí a vědí, jak mají postupovat, pokud vyslýchají oběť, a jejich chování je skutečně adekvátní této situaci a rozhodně nezpůsobuje žádnou další újmu či stres.

Podle statistik OSN každá třetí žena zažila nějakou formu domácího násilí. Oběti přitom často nejsou schopny rozeznat, že jsou týrané. Někdy si dokonce myslí, že je to celé jejich chyba, nebo jen neví, kde si říct o pomoc.

Další významnou skutečností, která pomůže je mobilní aplikace Bright Sky

Podle výzkumů oběti domácího násilí často nevědí, co mají v situaci akutního útoku dělat nebo na koho se obrátit, s čímž by měla pomoci aplikace Bright Sky. Její součástí je i test, který pomůže vyhodnotit, zda je konkrétní osoba obětí domácího násilí a v případě, že ano, aplikace poradí o jaký druh domácího násilí jde a nasměruje, která organizace může nejlépe pomoci, např. Bílý kruh bezpečí nebo ROSA a kontakt na ni.

Z hlediska následného prokázání této trestné činnosti osobně spatřuji přínos i v tom, že v aplikaci je možné si zaznamenat i jednotlivé útoky, které se následně předloží v rámci prokázání trestné činnosti. Výhodou této aplikace, že její ikona vypadá jako aplikace na předpověď počasí, a že je možné si ji stáhnout na mobilní telefon zdarma.

V případě prokazování domácího násilí je problém v tom, že zpravidla nejsou svědci, vše se odehrává za zavřenými dveřmi a podle „Teorie žáby“ obě

ti dost často vyhledají pomoc až s odstupem dlouhé doby, kdy je obtížné prokázat tuto trestnou činnost. Z tohoto důvodu by aplikace měla sloužit jako důkaz a motivace se rozhodnout „vyskočit z hrnce s vařící vodou“.

 

Na tuto aplikaci se můžete podívat a získat další informace na webových stránkách https://www.nadacevodafone.cz/programy/technologie-pro-spolecnost/aktualni-projekty/aplikace-bright-sky-cz.html

 

 

Mojí snahou je poskytnout co nejvíce informaci, aby se domácí násilí co nejvíce eliminovalo.

Z výzkumů, které existuje je zcela zřejmé, že:

  1. Oběť si postupně na projevy agrese zvykne, považuje je za normální, k násilníkovi ji pojí citové pouto
  2. Stydí se za to, co se doma odehrává a stydí se vyhledat odbornou pomoc
  3. Svoje rozhodnutí obrátit se na odbornou pomoc odkládá, až může být nakonec pozdě
  4. V případě, že se konkrétně na pomoc advokáta obrátí s odstupem času v řádu roků, je dost často obtížné trestnou činnost prokázat

V současnosti naše společnost a zákony fungují tak, že stát odmítá tuto formu trestné činnosti jakkoliv podporovat, a naopak stát velmi aktivně proti tomuto nežádoucímu
fungování společenských vztahů bojuje. Snažila jsem se podat další informace, konkrétní si myslím, že mobilní aplikace Bright Sky je další novou formou pomoci, proto jsem Vás o její existenci rovněž chtěla informovat.