Náhrada nemajetkové újmy podle nových právních předpisů

Náhrada nemajetkové újmy podle nových právních předpisů

Legislativa

Od 1.1.2014 platí nový občanský zákon č. 89/2012 Sb., který nově upravuje náhradu tzv. nemajetkové újmy. Nemajetkovou újmou se má zejména na mysli poškození na zdraví. Do konce roku 2013 platilo, že na základě lékařské zprávy lékař určitým způsobem stanovil bodově určitou újmu na zdraví a jeden bod představoval 120 Kč. Soud mohl náhradu škody za poškození na zdraví zvýšit. Do určité doby se řešila náhrada škody zdraví zejména v rámci pracovních úrazů, při nepovedeném odborném zákroku, v rámci trestné činnosti. V poslední době je novinkou náhrada např. při střetu lyžařů na sjezdovce a následném zranění, střetu cyklistů, pokousání psem atd. atd.

V občanském zákoníku náhradu za ublížení na zdraví upravuje 11 paragrafů. Vyhláška č. 440/ 2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského postavení, která určitým způsobem tyto nároky vymezovala, byla k 1.1.2014 zrušena.

Metodika

Vzhledem k tomu, že tato oblast byla od 1.1.2014 vymezena velice vágně, Nejvyšší soud ČR vydal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví ( bolest a ztížení společenského postavení ). Nejedná se o vyhlášku nebo zákon, ale o doporučení, jak mají soudy v takovýchto oblastech řízení postupovat.

Vycházelo se mimo jiné i z mezinárodní kvalifikace tzv. MFK, která klasifikuje situaci člověka v řadě okolností, vztahujících se ke zdraví.

Pro běžnou potřebu je asi nejdůležitější vědět, že hodnota jednoho bodu není 120 Kč, ale pokud poškození na zdraví došlo v roce 2013, pak hodnota bodu činí 251 Kč a bude se vycházet ze 400násobku hrubé nominální mzdy na počet zaměstnanců v dané roce, kdy k újmě došlo. Tento propočet – kalkulace – je uveřejněný na internetu, ale významně se od částky 250 Kč za bod patrně neodliší.

Ztížené společenské uplatnění

V rámci Metodiky se zpracovává tabulka, podle které bude stanoveno ztížení společenského uplatnění, přičemž se vychází z toho, že základní částka, kterou lze ocenit lidské zdraví je v roce 2014 částka 10.051.200 Kč. V této tabulce se bude hodnotit, resp. oceňovat ve stupnici 0-4, jejíž součástí je procentuální vymezení klasifikace poškození člověka. Bude se vycházet právě ze základní částky cca 10,000 .000 Kč.

Konkrétní případ, který je v této souvislosti uváděný

Před rokem 2014 došlo k pokousání mladé dívky psem, přičemž ji vyrval kus tváře, poškodil čelist atd. atd.. V té době dostala odškodnění ve výši cca 72.000 Kč. Podle metodiky a NOZ by nyní byla odškodněna v částce cca 776.000 Kč.

Záměrem zákonodárce je tedy zejména posílit kompenzaci poškozenému, která mu vznikla poškozením na jeho zdraví.

Při tom se budou posuzovat další faktory, a to zda by se v takovémto případě jednalo o manekýnu, herečku, zpěvačku, člověka pracujícího ve veřejné sféře. V takovémto případě by náhrada škody byla dále navýšena.

Výsledkem nové právní úpravy, která má fungovat je tedy moje doporučení

  1. Nechat se vhodně pojistit na odpovědnost za škodu (újmu), abych si např. z lyžařského zájezdu nedovezla povinnost platit někomu náhradu škody, která se bude pohybovat ve statisících.
  2. Pokud mi někdo majetkovou újmu způsobí, řešit to, protože si bolest a další životní komplikace mohu kompenzovat alespoň v dostatečné finanční kompenzaci.

Osobně se domnívám, že časem tento institut náhrady nemajetkové újmy bude docela solidně fungovat a bude se jednat o částky, o kterých se nám v předchozích létech ani nezdálo. Je to velice dobře, protože pokud mě někdo poraní tak, že mě v zásadě vyřadí z mého normálního života, způsobí mi bolest, trauma, závislost na cizích lidech, ztrátu na výdělku a další útrapy, tak by měl zaplatit přiměřenou částku a ne směšnou almužnu.

Tento institut by teoreticky neměl být zneužívaný (odprostím-li se od toho, že zneužít se dá naprosto všechno), protože tyto tzv. tabulky budou vyplňovat soudní znalci, kteří budou mít další specializační školení v rámci své znalecké činnosti, a bude ponechaný zároveň i prostor pro další uvážení soudem.